ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕ ဒီေန႕သတင္းပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ အတိအက်သိရျပီ

 

 

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕ ဒီေန႕သတင္းပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ အတိအက်သိရျပီ

 

 

 

Leave a Reply